Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Co bude na eGatech nové? 

Rozšíření systému EasyGO je postaveno na druhé generaci bran easygate. Tato druhá generace je také instalována v rámci projektu EasyPASS – Německo (www.easypass.de) Spolkovou policií na hraničních přechodech na mezinárodních letištích. K dnešnímu dni je v provozu 120 těchto automatických bran na 6ti mezinárodních letištích, kde bylo odbaveno téměř 4.5 miliónu cestujících. Celý systém je postaven na aktuálně platných standardech a doporučeních BSI, FRONTEX, ICAO a ISO včetně systémové integrace s aktuálním IT prostředím. 

Technický popis samoobslužné brány

Navržené řešení pro rozšíření systému EasyGO je založeno na produktu secunet easygate jehož výrobcem je společnost secunet Security Networks AG - Německo. Ten byl navržen jako tzv. dvoustupňové řešení (mantrap). Systém je složen z několika funkčních komponent, kde první komponentou je čtečka cestovních dokladů před dvojitými skleněnými dveřmi, které kontrolují vstup do vnitřního prostoru systému. Ve vnitřní části se nachází v přímém pohledu biometrická jednotka vybavená kamerou, která snímá obličej cestujícího. Probíhá proces automatického odbavení. Umístění biometrické jednotky ve výstupních dveřích zaručuje maximální kvalitu snímaného obrazu a komfort pro cestujícího. 

image

Pro monitoring a větší komfort operujícího policisty je umístěna nad prostorem eGATE přehledová CCTV kamera, která podává přehled o dění uvnitř eGATE. Následující schéma představuje zasazení jednotlivých funkčních komponentů do celého konceptu automatické brány:

Vstupní terminál a vstupní brána

Vstupní část (vstupní terminál a vstupní brána) eGATE je tvořena dvojitými dveřmi z bezpečnostního skla, kde jejich otevření je závislé na výsledku zpracování a analýzy dat z cestovního dokladu ve vstupním terminálu, který je tvořen ergonomicky umístěnou čtečkou dokladů typu VISOTEC ® Expert 600 z Bundesdruckerei v provedení OEM. Čtečka je integrována takovým způsobem, kdy cestovní doklad je typicky prezentován pro jeho inspekci v horizontální podobě strojově čitelnými údaji dolů.

S ohledem na skutečnost, že cestovní doklady mají strojově čitelné stránky v různé fyzické kondici, je čtecí plocha opatřena stíněním, které zajistí snadnou manipulaci s dokladem a zároveň zajistí adekvátní světelné podmínky pro co nejlepší pořízení snímku strojově čitelné stránky cestovního dokladu.

Vstupní terminál a informační display

Pro jasnou a srozumitelnou navigaci cestujícího je vstupní terminál vybaven obrazovkou, která formou animovaných sekvencí naviguje cestujícího při pokusu o vstup do vnitřního prostoru eGATE a to včetně informace o správné pozici cestovního dokladu na čtecí ploše čtečky.

Obrázek: čtecí plocha

Vlastní informace o tom zda je systém v provozu je zobrazena na čelním panelu automatické brány, kde je formou zeleného a červeného piktogramu zobrazen aktuální provozní stav. Tento stav je s větší mírou detailu přenesen i na uvedený informační monitor, kde zejména v provozním stavu systém zobrazuje jednak pokyny cestujícímu, který vložil dokument do čtecího zařízení, a zároveň v případě, kdy předešlý cestující je odbavován uvnitř systému, je možné informovat následujícího cestujícího.

Horní čelní panel systému easygate není určen pouze pro informaci o provozním stavu, ale jeho součástí je i 3D stereoskopická kamera, která detekuje pokus o vstup více jak jedné osoby. Vstupní terminál systému easygate odděluje celý vnitřní prostor od vnějšího prostřednictví dvojitých skleněných dveří o výšce 130 cm, které jsou vyrobeny z vysoce odolného skla, a jsou spojeny s elektromechanikou, která je vybavena bezpečnostní brzdou.

V případě, kdy dojde k násilnému pokusu o otevření vstupních dveří, jsou tyto dveře automaticky zablokovány a takto detekovaný stav je okamžitě prostřednictvím řídící jednotky oznámen na úrovni uživatelského rozhraní aplikace systému EasyGO, kde operátor má možnost reagovat a zajistit dálkově nápravu takového stavu. 

Současně v případě, kdy dojde ke ztrátě napájení, jdou tyto vstupní dveře uvolněny (výstupní terminál a dveře zůstávají z bezpečnostních důvodů uzavřeny). Navzdory skutečnosti, že požadované dvou krokové řešení typu „MANTRAP“, předpokládá postupné jednotlivé odbavení cestujících, je možné v systému aktivovat tzv. postupné odbavení. Postupné odbavení nabízí možnost zahájení odbavení dalšího cestujícího v momentě, kdy předchozí cestující vstoupil do vnitřního prostoru automatické brány, a vstupní dveře vstupního terminálu jsou uzavřeny. Jde o jednu z možností jak ještě zvýšit již tak vysokou kapacitu systému.

V případě, že cestující zapomene dokument ve čtečce cestovních dokladů, je na vnitřním displeji, který je součástí výstupního terminálu, zobrazen odpovídající piktogram informující cestujícího o tomto stavu a vstupní dveře zůstávají otevřené. Vlastní vnitřní prostor, kterým prochází cestující, je vybaven postranními detekčními bariérami s foto-elektronickými senzory dolní části u země a ve výšce cca. 1 m nad zemí. Tyto elementy detekují přítomnost osob a jakýchkoliv předmětů (např. zavazadla) ve vnitřním prostoru brány.

Obrázek: vnitřní prostor

Veškeré pohyblivé komponenty jsou vybaveny bezpečnostními kontakty, které v případě překročení nastavené meze signalizují pokus o poškození nebo násilné jednání v prostoru automatické brány.

Nad vnitřním prostorem je umístěna CCTV kamera, která přináší přehled nad situací uvnitř automatické brány, kde obraz je přenášen prostřednictvím easygate aplikačního serveru následně na obrazovku monitorovací stanice.

Výstupní terminál – biometrická jednotka a výstupní dveře

Výstupní terminál je tvořen následujícími komponentami, které jsou integrovány do výstupních jednokřídlých dveří automatické brány eGATE v souladu s požadavkem zadavatele:
 • biometrická jednotka pro pořízení a porovnání obličeje,
 • výstupní dveře.

Výstupní dveře

Vlastní dveře tvoří poslední bariéru mezi vnitřním prostorem automatické brány a vstupem do konkrétní zóny prostoru letiště nebo zájmového prostoru. Jejich otevření je provedeno vně do směru vpravo při průchodu automatickou bránou. 

Jejich výška je 2098 mm a rovněž robustní elektromechanická výbava zajišťuje odolnost vůči případnému násilnému pokusu o průchod, nebo i nechtěnému nárazu cestujícího.

Uvedená odolnost je zajištěna pomocí motorového, elektronicky řízeného serva, které je schopno detekovat byť sebemenší pokus o násilnou manipulaci. Současně elektromechanické vlastnosti zabraňují násilnému poškození pohyblivých částí automatické brány. Síla, která je aplikována při držení ve správné pozici, je pro výstupní dveře 220 Nm a pro vstupní dvojici dveří 150 Nm.

Biometrická jednotka pro pořízení a porovnání obličeje

Integrovaná biometrická jednotka je vybavena technologií pořízení a porovnání obrazu FaceVACS-Entry společnosti Cognitec Systems GmbH. Tato komponenta provádí pořízení aktuální podoby obličeje cestujícího, který je aktuálně v procesu automatického odbavení. 

Komponenta je složena z hardwarové jednotky pod označením Panel Entry P5 a vlastního software s označením Entry Core, který je integrován v architektuře systému prostřednictvím standardizovaného rozhraní BioAPI 2.0 současně je obraz obličeje pořízen automatizovanou metodou tzv. auto capture.

Uvedený software je instalován v řídící jednotce automatické brány, která přímo komunikuje s biometrickou jednotkou umístěnou ve výstupních dveřích. Její umístění v přímém směru pohybu a pohledu cestujícího zajišťuje maximální kvalitu snímaného obrazu obličeje pro následné porovnání.

Vlastní biometrická jednotka obsahuje kameru, jejíž výška se automaticky nastaví podle aktuální výšky cestujícího pro zajištění přímého pohledu a minimálnímu úhlu vůči obličeji cestujícího. Kamera zahájí snímání okamžitě, po vstupu cestujícího do vnitřního prostoru automatické brány. Sekvence vysoce kvalitních snímků je následně porovnávána s  fotografií cestujícího, která byla vyčtena z DG2 elektronického cestovního dokladu. 

Obrázek: Biometrická jednotka pro pořízení obrazu obličeje FaceVACS-Entry

Detailní popis biometrické jednotky pro porovnání obličeje je uveden v následujících bodech:
 • Širokoúhlá kamera pořizující vysoce kvalitní snímky obličeje cestujícího při nastavení výšky, která odpovídá výšce cestujícího. Pozice kamerové jednotky je zajištěna pomocí motorického pojezdu. 
 • Druhá kamera snímá vlastní obraz obličeje tak, aby byla zajištěna co největší konformita vůči požadavku na přímý pohled tzv. Full Frontal Facial Image jak je požadováno v ISO/IEC 19794-5. 
 • Pro zajištění odpovídajícího osvětlení obličeje a požadovaných světelných parametrů jsou integrována LED světla, která zajistí, že i přes ne zcela vždy vhodné světelné podmínky, je zajištěno pořízení fotografie cestujícího za podmínek, které jsou požadovány pro biometrickou verifikaci.
 • Pod oběma kamerami je umístěn grafický displej, který poskytuje visuální zpětnou vazbu cestujícímu ve formě jeho navigace během procesu pořízení fotografie, kde je zobrazen jeho obraz, současně jsou zobrazovány další piktogramy informující cestujícího např. o tom, že přenosné zavazadlo se stále nachází v prostoru vstupních dveří, nebo cestovní doklad byl ponechán na čtecím terminálu.
 • Součástí jednotky je rovněž funkce detekce pokusu o podvodný průchod automatickou branou prostřednictvím předmětu simulujícího podobu obličeje prostřednictvím tzv. PAD sensoru. Vlastní funkcionalita je zcela v souladu se specifikací BSI TR-03121-3.
Jak již bylo uvedeno, pozice jednotky zaručuje přímý pohled cestujícího, proto nejsou kladeny jakékoliv další nároky na jeho následné chování a navigaci formou např. dalších piktogramů umístěných na podlaze apod. Softwarové řešení, které zpracovává biometrická data, je integrováno prostřednictvím BioAPI 2.0 (konformní s ISO 19784-1:2006) a naplňuje požadavky definované v BSI TR-03121.
 
Součástí dodávky pro automatické brány easygate je funkcionalita PAD, konkrétně FaceVACS-Entry (Passenger Attack Detection), která činí systém odolným vůči následujícím pokusům o narušení:  
 
 • vytištěná fotografie na papíře nebo textilii, 
 • fotografie zobrazená na elektronickém zařízení typu mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku, 
 • video na elektronickém zařízení zobrazující biometrický prvek v pohybu, 
 • 3D maska, kterou má nasazenu osoba pokoušející se o podvod nebo drží v ruce, z materiálu jako je papír nebo latex.
Navržené řešení PAD je již v praxi využívanou součástí systému EasyPASS. http://www.bundespolizei.de/EN/EasyPass/easyPass_node.html;jsessionid=BC535F763D1915D7741CF1B8B2E8A551.2_cid297